AM738台現場直播
請使用IE 6.0或以上版本
賽狗日 排位表
出賽總表 換狗消息
出賽磅重 練狗師心水
電腦貼士 電台
轉播
澳門天氣預報
盃賽時間表
澳門現時天氣
 
監察報告
最新賽果
查詢賽果
隔夜派彩
賽事重溫
 
晨操報告 傷病報告
狗隻資料 狗隻血統
轉狗房 狗主資料
狗隻獎金 贏出比例
 

日期: 2017/10/17

賽次: 142

場次

第一名

第二名

第三名

獨贏

位置 1

位置 2

連贏

三重彩

單雙

時間

身位

1

3.超級無敵

2.宇宙犬

4.蠔筆示弱

79.4

16.3

11.4

77.6

627.0

16.6

20.8

2.0

2

6.發達巨匠

4.青春派對

5.足球小將

45.4

79.6

35.3

224.1

1266.0

17.0

20.3

6.1

3

6.氣勢如虹

2.熊本線

5.善有善報

50.1

16.6

32.5

170.2

1559.0

15.1

20.2

4.6

4

5.極速蝙蝠

6.小廚神

3.真才實學

29.3

16.4

38.4

104.4

994.0

15.0

19.9

2.7

5

4.霸王花

2.虎膽鐵鷹

3.路大盟主

64.7

17.8

13.7

145.5

2316.0

14.9

20.4

2.1

6

4.力戰梟雄

1.誘惑媚娘

5.千軍萬馬

135.7

39.8

15.5

88.9

943.0

14.7

19.0

6.0

7

1.神級捕快

6.電器福星

2.好健康

17.9

10.5

14.1

48.6

116.0

16.7

19.5

0.4

8

2.坐定甜蜜

4.極速又勝

5.野蠻份子

57.7

26.3

13.7

72.3

377.0

16.1

19.7

0.3

9

6.中業島

2.冰極線

5.極地赤龍

24.0

15.6

40.6

109.2

428.0

16.4

19.4

3.4

10

2.普天同慶

3.豐盈天下

4.坐定去馬

32.2

17.5

29.0

214.2

1969.0

16.1

19.5

1.8

11

5.發達順利

6.唯一

1.辣手幹部

34.7

27.0

20.2

37.2

367.0

15.4

19.9

1.4

12

4.神舟拾

1.神舟八

2.神采飛揚

54.1

27.0

19.6

51.2

343.0

17.0

20.3

1.5

 

 

第一口孖Q

第二口孖Q

第三口孖Q

 

 

 

勝出組合

2-3/4-6

2-4/2-3

5-6/1-4

 

 

 

派彩

1300.0

1127.0

286.0

 

 

 

累積